Tuesday, August 09, 2005

صنف و سیاست

پیش از نوشتن درباره موضوع صنف و سیاست ، پسندیده است که برداشتم را از خبر روزنامه کیهان اصلاح کنم . با توجه به رخدادی که روز گذشته در اختتامیه دوازدهمین جشنواره مطبوعات به وقوع پیوست ، و نقل قولهای تاثر آوز همسر گنجی ، هنوز مشخص نیست که این وضعیت این روزنامه نگار شجاع به چه صورتی است .
اما نوشته ای که می خواهم بنگارم نیز بی ارتباط به موضوع آقای گنجی نیست .ابتدا اصل اتفاق را بیان می کنم و سپس دیدگاه خودم را در این باره می آورم و البته در فرصتی دیگر هم به نقد جدی تر جشنواره و نحوه قضاوت و نتایج خواهم پرداخت .
روز گذشته ، درست درلحظاتی که جشنواره به پایان رسیده بود و کسی پشت تریبون نبود ، همسر آقای گنجی به پشت تریبون رفت وگفت که از سرنوشت گنجی خبری ندارندو امروز ( یعنی دیروز صبح) به منزلش ریخته اند و با دادن برگه تفتیش ، کل خانه را زیر و رو کرده اند. وی در روی صحنه ضجه می زد و جماعت عکاسان نیز به سرعت عکس می گرفتند سپس وی را به پایین آوردندو روی صندلی ردیف جلو نشاندند ، درحالی که صورتش را در دستهایش پنهان کرده بود و عکاسان هم همچنان عکس می گرفتند . هنگام بیرون آمدن از در جلویی به ناگهان درگیری مختصری رخ داد. اما اصل ماجرا هنوز مانده بود . آنجا که عیسی سحر خیز در لابی تالار جلوی مزروعی را گرفت و با پرخاش از وی خواست که چرا با دادن آنهمه کاغذ و درخواست برای صحبت همسر آقای گنجی به وی اجازه سخن گفتن ندادند . وی سپس هیابانگی برکشید و گفت که این چه انجمن صنفی ای است که نمی توان در جشنواره مطبوعات آن از گنجی سخن گفت . آقای مزروعی هم در پاسخ گفت که به عمد اجازه این کار را نداده است و اضافه کرد که اگر انجمن 5 تا دوست مانند شما ( عیسی سحرخیز ) داشته باشد ، نیازی به دشمن ندارد.

مهمترین نکته ای که دراین رویارویی آقای سحرخیز و آقای مزروعی وجود دارد ، همانا مشخص نبودن جایگاه حمایتهای صنفی است . به تعبیر دقیق تر هنوز تعریفی از کار صنفی و تفکیلک آن از کار سیاسی در جوامع صنفی نشده است .از نظر اقای سحر خیز باید در این مراسم همسر گنجی سخن می گفت و از نظر اقای مزروعی نه !ابتدا باید پرسید، آیا سخن گفتن همسر آقای گنجی کاری صنفی است و آیا انجمن در تمامی جهات و جایها از سخن گفتن خانم گنجی جلوگیری کرده است و یا اینکه انجمن تنها مخالف سخنرانی ایشان در این مراسم بوده است . در این باره بیشتر خواهم نوشت .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home